Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Ķeipenes pamatskolas misija –
Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Ķeipenes pamatskolas vīzija –
Atbilstošas skolas vides izveide un tādas atmosfēras radīšana, kurā pastāvētu cēli ieradumi un ideāli, kurā augtu dzīvespriecīgs, radošs, atbildīgs un uz sadarbību vērsts bērns, kas veidotu paaudzi ar tīru sirdsapziņu, turpmāk pozitīvi ietekmējot kopējās sabiedrības paradumu un attieksmju maiņu.

Ķeipenes pamatskolas virsmērķis –
veidot patstāvīgu un atbildīgu personu, kas spēj izdarīt pārdomātu izvēli, kas balstās uz zināšanām un cilvēciskajām vērtībām. Lai izglītojamais nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstās uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi.

Ķeipenes pamatskolas vērtības –
Ķeipenes pamatskola balstās uz 5 prioritārām cilvēciskajām pamatvērtībām – patiesība, tikums, miers, mīlestība un labestība, kas tiek integrēta visos mācību procesos un audzināšanas jautājumos.