Projekts “DZĪVOT ZAĻI Ķeipenē!”

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību laika posmā no 2022.gadaoktobrim līdz 2023.gada februārim īstenoja projektu “DZĪVOT ZAĻI Ķeipenē!”. Jaunieši piedalījās izglītojošās, radošās un aizraujošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, lai, veicinātu savu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties.

Jaunieši piedalījās:

  • mērķu plānošanas meistarklasē “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”, kuras laikā iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku un izveidoja paši savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu;
  • nodarbībā “Piedzīvojums dabā”, kur mācījās izprast vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēja un noskaidroja, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Vienlaicīgi pārvarot grūtības un šķēršļus, dalībnieki  saliedējās, novērtēja un stiprināja atbalstu viens otram, mācījās labāk izprast savu lomu grupā;
  • Sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņā  “Misija Ogrē”, kur trenēja komunikācijas un savstarpējās sadarbības prasmes sarežģītu situāciju risināšanā,  nostiprināja savu pašapziņu komandā, kā arī mācījās sadarboties un paļauties viens uz otru;
  • radošu un praktisku nodarbību ciklā “MĀCIES UN DARI ZAĻI”, kur dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar tāsiķa profesiju un pagatavot bērza tāss cibu. Savukārt kopā ar “Darbnīcu parka” kokapstrādes profesionāļiem no nederīga kokmateriālu izgatavoja bišu stropu, tādējādi iepazīstot lietas pārveides procesu un izmēģinot dažāda veida darba instrumentus. Praktizējoties jaunu priekšmetu radīšanā, ar pieredzē balstītu mācīšanos, praktisku un radošu darbošanos, dalībnieki tika motivēti rīkoties, attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, uzņemties iniciatīvu, izvirzīt mērķi, būt pacietīgam un sasniegt to. Savukārt, 3.nodarbībā  “Ko nozīmē dzīvot un strādāt zaļi?” jaunieši tika iepazīstināti ar vērtībām un saistībā ar tām tika pārrunāti jautājumi par ilgtspējīgas attīstības domāšanas nozīmi ilgtermiņā. Dalībnieki vērtēja cilvēka dzīves veida ietekmi uz vidi un mācījās saskatīt iespējas samazināt dažādu resursu patēriņu savā ikdienā, tā saskatot savu personīgo ieguldījumu ietekmes uz vidi mazināšanā. Radošo uzdevumu laikā dalībnieki veidoja kolāžu “Manas zaļās prasmes” un izspēlēja pozitīvā izaicinājuma spēli saistībā ar savu vienu “zaļo apņemšanos”. Šīs aktivitātes palīdzēja attīstīt dalībnieka prasmes pašvērtējuma veikšanā un soli pa solim virzīties uz mērķi. Klausoties uzņēmēja iedvesmas stāstu no saimniecības “ZELT”, jaunieši iepazina kādi var būt “zaļās” uzņēmējdarbības virzieni.

Noslēguma nodarbībā atceroties notikumus, jaunieši pārrunāja ieguvumus, izvērtēja katra jaunieša personīgo izaugsmi projekta griezumā, apgūtās prasmes un iemaņas. Caur šo prizmu jaunieši veidoja paši savus vairogus, apzinoties savas stiprās puses kontekstā ar pašu vēlmēm un vajadzībām.

Kā galvenās atziņas ar ko saistās projekts jaunieši minēja: jaunas prasmes un zināšanas, sadarbība, vēlme un spēks darīt arī turpmāk. Lai top!

Drošā un atbalstošā vidē, caur neformālās izglītības metodēm, āra dzīves aktivitātēm un pieredzes izglītību 22 Ķeipenes pamatskolas 7.-9.klases jauniešiem ir:

  • veicināta mērķtiecība un radoša domāšana,
  • uzlabotas sadarbības un komunikācijas prasmes,
  • veicināta pozitīva pašvērtējuma veidošanās,
  • radīta motivācija mācīties un darboties.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv