Akreditācijas ekspertu komisijas informācija Ķeipenes pamatskolas vecākiem

Cienījamie vecāki!

Paldies jums par sniegto atbalstu izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītājas profesionālās darbības novērtēšanas procesā! Esam pateicīgi tiem vecākiem, kuri piedalījās intervijās ar akreditācijas ekspertu komisiju, kā arī visiem vecākiem, kuri atbalsta skolas ikdienas darbu. Šobrīd, kad akreditācija ir noslēgusies, vēlamies jūs īsi informēt par tās rezultātiem.

Apkopojot visu iegūto informāciju, akreditācijas ekspertu komisija savā ziņojumā ir paudusi šādus secinājumus:

Ķeipenes pamatskola un tās īstenotās izglītības programmas Pirmsskolas izglītības programma, Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, Pamatizglītības programma un Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem/Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ir akreditējamas uz 6 gadiem, apliecinot, ka šo programmu īstenošana atbilst optimālam kvalitātes līmenim. Savukārt izglītības iestādes vadītājas darbs tiek vērtēts pamatā ar kvalitātes līmeni “labi”, tādējādi atzīstot, ka direktore ir uzsākusi ieviest pārmaiņas un tikpat aktīvi arī nākamajos gados izglītības iestādes vadībai ir jāturpina darbs, ieviešot nākamās pārmaiņas.

Ķeipenes pamatskolas stiprās puses ir labvēlīga mācību vide, veiksmīga skolēnu un pedagogu sadarbība mācību stundās, vērojama labvēlīga attieksme pret visiem skolēniem un viņu ģimenēm, kā arī  skolas tēla un skolas iekšējās vides pilnveidošana.

Akreditācijas ekspertu komisija, veicot savu darbu, izmantoja šādas metodes:

  1. attālinātas intervijas ar skolas direktori, vietnieci, pedagogiem, dibinātāja pārstāvjiem, izglītības iestādes padomes un vecāku pārstāvjiem, atbalsta personālu un skolēnu pārstāvjiem;
  2. 5 mācību priekšmetu stundu vērošana (klātienes stundas vērotas attālinātā režīmā);
  3. skolas (virtuāla) apskate kopā ar skolas direktori;
  4. dokumentu izpēte (skolas pašnovērtējuma ziņojums, attīstības plānošanas dokumenti, skolēnu mācību sasniegumi un to vērtēšanas kārtība, informācija skolvadības sistēmā E–klase, audzināšanas darba prioritātes, skolēnu kavējumi, pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstība un mācību priekšmetu stundu saraksts);
  5. tīmekļvietnes informācijas izpēte.

Kā svarīgākos turpmākajos gados skolai veicamos darbus akreditācijas ekspertu komisija ir noteikusi pilnveidot darbu ar talantīgajiem audzēkņiem, mērķtiecīgi iesaistot tos arī pasākumu organizēšanā, savu talantu attīstīšanas nolūkā, kā arī pilnveidot sistēmu, kā tiek apkopota un analizēta skolēnu mācību sasniegumu dinamika ar mērķi uzlabot turpmākā darba plānošanu, pilnveidot Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, mērķtiecīgāk izmantot ikdienas darbā absolventu sniegto informāciju par mācību turpināšanu pēctecīgās mācību iestādēs, kā arī pilnveidot skolotāju savstarpējās sadarbības formas, lai visi skolotāji vienlīdz apzināti un sistēmiski iesaistītos skolas izvirzīto mērķu īstenošanas procesā.

Novēlu jums sekmīgu turpmāko sadarbību ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem!

Ekspertu komisijas vadītāja Agnese Pūtele