Ķeipenes pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Ķeipenes pamatskola turpina īstenot projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 2. kārtu.

Šajā sarežģītajā laikā projekta sniegtais atbalsts ir īpaši svarīgs un nozīmīgs visiem Ķeipenes pamatskolas skolēniem. “Šobrīd dažas ģimenes ir zaudējušas darbu un vecāki ir satraukušies par gaidāmo nākotni. Šis emocionālais slogs atspoguļojas uz bērniem, tāpēc mums kā skolai ir svarīgi rast iespējas kopā ar vecākiem sniegt bērnam psiholoģisku atbalstu, kā arī atbalstīt bērnu viņa izaugsmē un sekmēs. Esam optimistiski noskaņoti un cenšamies darīt labāko, ko šobrīd varam”, norāda skolas direktore Agnese Lepse.

Ķeipenes pamatskolā no septembra strādā divi skolotāju palīgi – Andra Ločmele un Liene Veitmane-Plūģe. Abas skolotājas sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem atbalsta bērnus mācībās gan klātienē, gan attālināti. Galvenā uzmanība tiek pievērsta bērniem ar mācīšanās grūtībām, jo saistībā ar attālināto mācību procesu skolotāju slodzes ir lielas un ne visam pietiek laika, tāpēc svarīgi ir izvērtēt šī brīža prioritātes. Attālināti tiek turpināts nodrošināt individuālas konsultācijas arī 9. klases skolēniem, kuriem gada beigās ir eksāmeni. Galvenais skolotāju palīgu uzdevums ir nodrošināt skolēniem iespēju strādāt savā tempā, kā arī sniegt papildus skaidrojumus uzdevumiem.

Pastiprināt uzmanība tiek pievērsta tiem skolēniem, kuri pagājuša gada laikā Ķeipenes pamatskolā ir pievienojušies no citām izglītības iestādēm. Šiem skolēniem tiek sniegts visa veida atbalsts, lai viņi adaptētos jaunajos apstākļos, justos pieņemti un atbalstīti, kā arī saprastu Ķeipenes pamatskolas noteikumus. Intensīvs darbs norit ar audzēkņiem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas. Skola īsteno speciālās izglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem – tiek sagatavoti individuālās izglītības plāni, izveidoti ieteikumi pedagogiem un bērniem. Turpinās darbs pie skolēnu izpētes, lai apzinātu bērnus, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos. Šajā procesā liela loma ir skolas psiholoģei – Inesei Platpīrei.

Otro gadu šajā projektā darbojas skolas logopēde Sarme Kantāne. Šogad logopēda atbalsts tiek sniegts skolēniem, kuri mācās no reemigrējušām ģimenēm. Tādi šobrīd ir divi skolēni – 2. un 3.klasē. Direktore norāda, ka pāreja no angļu valodas uz latviešu valodu nav tik viegla, tāpēc ir labi, ka šāda veida palīdzību var sniegt. Logopēde atbalsta pasākumus sniedz arī skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Tiek pētīts labākais veids, kā palīdzēt šiem skolēniem apgūt mācības. Pārsvarā tās ir rekomendācijas par sadarbību ar skolotāja palīgu mācību stundās, kā arī atgādņu veidošana un izmantošana.

Skolā darbu turpina “Tehniskās jaunrades klubs” 5.-9. klašu skolniekiem. Šajā gadā to vada Jānis Sausnītis. Skolotājs māca rīkoties ar dažādiem rokas instrumentiem – zāģiem, kaltiem, ēvelēm. Galvenokārt tiek mācīta attieksme pret instrumentiem, materiāliem, darba drošību un, bez šaubām, arī pašu darāmo. Parasti katrs skolnieks uz nodarbībām jau ierodas ar savu ideju, ko vēlētos izgatavot. Kopīgi tiek pārrunāts un precizēts, kā un no kādiem materiāliem, kādus instrumentus pielietojot, iecerētais varētu būt īstenojams. Daudz tiek runāts par to, cik nozīmīga ir precizitāte, kas mūsdienu bērniem nav tā svarīgākā lieta. “Par precizitāti un rūpīgumu darba procesā kopīgi pārliecināmies, kad iecerētais tuvojas gala rezultātam, vai gluži pretēji, nonāk atkritumu tvertnē. Bez šaubām gadās arī daudz kļūdu, taču, kā mēdz teikt: nekļūdās tikai tie, kuri neko nedara un paliek stāvot uz vietas. Iepriecina, ka skolniekiem rodas daudz jautājumu, uz kuriem kopā meklējam atbildes. Tādējādi skolēns tiek pietuvināts reālajai dzīvei, kas šobrīd īpaši aktuāli ir saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu Latvijas skolās. Esam priecīgi redzēt Ķeipenes pamatskolas komandas kopīgos darba augļus un to, ka varam bērniem sniegt papildu atbalstu,” atzīmē A. Lepse.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenotāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs kopā ar pašvaldībām. Pirmajā plānošanas periodā atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm. Otrajā plānošanas periodā 116 pašvaldības turpina atbalsta pasākumu plānu īstenošanu 344 vispārējās izglītības iestādēs. Aktivitātes turpināsies līdz 2021. gada 31. maijam.