Projekts kompetenču attīstībai – atbalsts Ķeipenes pamatskolas skolēniem

Ķeipenes pamatskolā arī 2019./2020. mācību gada otrajā semestrī aktīvi tika īstenota projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) otrā kārta.

Daļa no projekta tika īstenota klātienē ar skolēniem, savukārt pēc 13. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, atbalsts tika sniegts attālināti.

Neskatoties un neierastajiem apstākļiem, joprojām tika nodrošināta skolēnu un pedagogu veiksmīga un operatīva sadarbība, sniedzot atbalstu individuālajās nodarbībās. Galvenā uzmanība tika koncentrēta uz izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, lai skolēni pēc iespējas veiksmīgāk varētu pabeigt mācību gadu un tiktu pārcelti nākamajā klasē. Tika domāts par šo skolēnu pozitīvu iekļaušanos attālinātajā mācību procesā.

Sākoties ārkārtas situācijai valstī, pedagoga palīgs Liene Veitmane-Plūģe palīdzēja skolēniem apgūt nepieciešamās zināšanas un jaunās iemaņas, kas bija nepieciešamas pilnvērtīgai mācību vielas apgūšanai attālināto mācību laikā. Tika izmantoti dažādu veidu saziņas līdzekļi, lai varētu jēgpilni palīdzēt bērniem mācīšanās procesā. Šinī laikā pedagoga palīgs bija pieejams visiem skolēniem, kuriem tas bija nepieciešams.
Ķeipenes pamatskolas un pirmsskolas logopēde Sarme Kantāne, kura tika piesaistīta projekta ietvaros, uzsver, ka šajā laikā ir ieguldīts samērā liels darbs, lai veicinātu skolēnu kvalitatīvāku mācību procesu. Joprojām lielākā uzmanība tika veltīta sākumskolas skolēniem. Visa mācību gada garumā ir veiktas gan individuālas, gan pāru nodarbības. Izņēmums ir attālinātais mācību process, kad  vairāk tika strādāts ar darba lapām. Šajā laikā tika veidoti metodiskie materiāli, kas noteikti būs labs ieguldījums tālākam darbam. Katram skolēnam visa mācību gada laikā tika piemeklēti individuāli uzdevumi, kas attīsta lasītprasmi, rakstītprasmi, teksta izpratni, teikumu veidošanu, pareizrakstību u.c. Ieguldītā darba rezultātā skolēnu mācību sasniegumi uzlabojās.
Šī projekta ietvaros skolai bija iespēja piesaistīt vēl vienu psiholoģi – Ilzi Čodari, kura vairāk koncentrējās uz skolēnu atbalstu tālākajai attīstībai. Kopējā vecāku sapulcē viņa aicināja izvērtēt, kādi mēs esam kā vecāki, kādas veidojam attiecības ar saviem bērniem. Vecākiem tika uzdoti nelieli mājas darbi. Februāris bija “sirds siltuma mēnesis”, kurā katrai dienai tika norādīts neliels darbiņš, kas vecākiem jāveic kopā ar savu bērnu, tā veicinot pieaugušos vairāk laiku pavadīt kopā ar savām atvasēm. Līdz ar to darbs notika ne tikai ar bērniem, bet savā veidā arī ar vecākiem.
 
Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas Ķeipenes pamatskolas psiholoģe Inese Platpīre telefoniski konsultēja skolēnus par mācību, uzvedības un emocionālajām problēmām. Tika konsultēti arī klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un vecāki. Kopā ar direktori uzsākta darba sistēmas izveide, kā konsultēt ģimenes bērnu problēmu gadījumos, lai pēc iespējas veiksmīgāk sadarbotos ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.
Otrā semestra sākumā aktīvi darbojās tehniskais jaunrades pulciņš Dzintara Andževa vadībā, kur bērni, īpaši zēni, gatavojās skolas konkursa “Superpuika-2020” finālam. Katram zēnam no koka bija jāizveido īpašas lietas, piemēram, spieķītis, taburete, koka trauki, latviešu spēka zīmes, kas joprojām dekorē skolas foajē. Konkursa uzvarētāja Māra Jansona izgatavoto koka tabureti žūrija vienbalsīgi novērtēja uz 10 ballēm.
Skolai šis atbalsta projekts ir ļoti svarīgs kopējā mācību procesā, tādējādi nodrošinot atbalsta pasākumus ikvienam bērnam pēc vajadzības, jo īpaši krīzes situācijā valstī, kad ģimenes ir apjukušas un nereti pašiem vecākiem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība.
Iepriekšējos mācību gados Ķeipenes pamatskolā tika īstenota projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 1. kārta, kuras ietvaros divu gadu laikā tika piedāvātas tādas papildu aktivitātes kā robotikas, jauno inženieru, angļu valodas un dabas zinību pulciņi, kā arī tika rīkota vairāku dienu muzikālā nometne.
2019./2020. mācību gadā tika uzsākta projekta 2. kārta, kas ilgs divus mācību gadus. Skolēniem ir pieejams logopēds, psihologs, pedagoga palīgs un iespēja darboties tehniskās jaunrades klubā. Šāda veida projekti mazām lauku skolām dot iespēju nodrošināt saviem izglītojamiem dažādāku apmācību. Pamatā vispirms ir bērna psiholoģiskā izpratne un morālais atbalsts, tādējādi ir iespējams uzlabot klases kopējo gaisotni, kā arī sekmes mācībās.
Informāciju sagatavoja Agnese Lepse, Ķeipenes pamatskolas direktore
Informācijas avots: ogresnovads.lv