Individuālo kompetenču attīstības iespējas Ķeipenes pamatskolā

Līdz šim Ķeipenes pamatskolā tika īstenota projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 1. kārta, kuras ietvaros divu gadu laikā tika piedāvātas tādas papildu aktivitātes kā robotikas, jauno inženieru, angļu valodas un dabas zinību pulciņi, kā arī tika rīkota vairāku dienu muzikālā nometne.

Šajā mācību gadā tika uzsākta projekta 2. kārta, kas ilgs divus mācību gadus. Skolēniem tiek nodrošinātas tādas papildu iespējas kā logopēds, psihologs, pedagoga palīgs un tehniskās jaunrades klubs. Šāda veida projekti mazām lauku skolām dot iespēju nodrošināt saviem izglītojamiem dažādāku apmācību. Pamatā vispirms ir bērna psiholoģiskā izpratne un morālais atbalsts, tādējādi ir iespējams uzlabot klases kopējo gaisotni, kā arī sekmes mācībās.

Ķeipenes pamatskolā jau daudzus gadus darbojas profesionāla psiholoģe Inese Platpīre, kura seko līdzi bērniem un viņu ģimenēm, atbalstot un izprotot radušos sarežģījumus. Savukārt ar šī projekta palīdzību skolai bija iespēja piesaistīt vēl vienu psiholoģi – Ilzi Čodari, kura ar bērniem strādā, domājot par viņu nākotni, jo lauku skolās nav atsevišķi karjeras konsultanti vai speciālisti, kuri strādātu ar bērniem, pirms viņi dodas lielajā dzīvē, piemēram, uz Rīgu. Pieredze rāda, ka nereti skolēni ir sabijušies pirms lielajām pārmaiņām un neziņas par tālāko. Psiholoģe kopā ar jauniešiem runā par nākotnes iespējām, izaugsmi un karjeru. Skolēni nodarbojas ar savas dzīves vīzijas formulēšanu, izmantojot dažādas psiholoģiskas metodes un grupu darbu. I. Čodare saka, ka redz izmaiņas skolēnu savstarpējās attiecībās un sevis kā vērtības apzināšanā. Prieks, ka jaunieši aiziet mājās ar drosmi sirdī, ticību saviem sapņiem un izvirzītiem uzdevumiem turpmākai dzīvei. Bērni saka, ka šīs konsultācijas saliedē klasi, kā arī skolēniem ir vairāk iespējas izzināt sevi, sajust piederību klasei un skolai.

Skolā darbojas skolotāja palīgs Liene Veitmane-Plūģe, kura ir atbalsts skolotājam darbā ar skolēniem, kam temps nav tik ašs kā citiem bērniem. Lai skolēns justos līdzvērtīgs un novērtēts, viņam ir jājūt sevi kā spējīgu un izdarīt varošu indivīdu. Skolotāja palīgs nodrošina to, lai katrs varētu darīt sev uzdotos uzdevumus savām spējām atbilstoši, netraucējot viens otram. Arī skolotājam ir nepieciešams atbalsts, lai varētu pienācīgi pievērsties visiem bērniem pēc to vajadzībām un prasmēm.

Tehniskās jaunrades pulciņš Ķeipenes pamatskolā darbojas no šī gada septembra skolotāja Dzintara Andževa vadībā mājturības kabinetā. Tur tiek iesaistīti skolēni no 5.-9. klasei, kuriem ir interese par kokapstrādi un metālapstrādi. Pulciņā tiek iesaistīti arī tie bērni, kuriem grūtāk padodas praktiskie darbi. Pulciņa ietvaros bērniem ļaujam brīvi improvizēt, strādājot ar koku, kā arī tiek ieteikti nepieciešamie uzlabojami attiecīgā priekšmeta izveidē.

Skolā uz adventes laiku ir ierīkots īpašs Ziemassvētku stūrītis, kur izlikti katras klases gatavoti adventes vainadziņi. Viens no skaistākajiem adventes vainadziņiem ir tieši tehniskā jaunrades pulciņā veidotais puišu no koka vainags.

Informāciju sagatavoja Agnese Lepse, Ķeipenes pamatskolas direktore