Mātes dienas koncerts


Saulainā un siltā 13. maija dienā uz skolēnu un viņu audzinātāju sarūpētu koncertu tika aicinātas māmiņas un vecmāmiņas.
Šie koncerti ir ne vien silts sveiciens māmiņām, bet arī skolas mācību gada noslēguma iezvanīšana, pateicība labākajiem skolēniem par viņu ieguldīto darbu gada garumā.Kā atzina koncerta apmeklētāji, koncerts bijis sirsnīgs, daudzveidīgs, emocionāls. Uzstājās gan skolas vokālais ansamblis, solisti, gan ritmikas pulciņa audzēkņi, sporta deju kolektīvi, gan skatuves runas meistari (novada konkursu laureāti), gan visi skolas skolēni, kopīgi nodziedot G. Rača “Laikam laika nav” koncerta noslēgumā.
Īpaši sirsnīgi un aizkustinoši koncerta priekšnesumus papildināja fonā redzamie skolēnu radītie dzejoļi mammām. Tie apskatāmi arī skolas gaitenī līdz pat mācību gada beigām.
Koncerta noslēgumā tika sveikti čaklākie skolēni katrā klašu grupā. Tika ņemtas vērā skolēnu sekmes un progress mācību darbā.
Ik gadu prāvs skolēnu pulks saņem arī atzinības un diplomus par dalību novada un reģiona olimpiādēs, konkursos.
Prieks un lepnums par šiem sasniegumiem! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu arī priekšmetu skolotājiem un vecākiem!Dienu pirms koncerta tika izdota arī skolas direktora Māra Siliņa dzejoļu grāmata “Vārdi pa saulei”. Šis krājums tika dāvināts gan skolotājiem, gan visiem koncerta apmeklētājiem. Sveicam direktoru ar radoši mākslinieciskā darba vainagošanos grāmatas formātā!

Vissirsnīgākais PALDIES koncerta tapšanā skolotājām Daigai Bombānei un Andrai Ločmelei, skolas pavārēm Baibai un Lienei, 8. klases čaklākajiem skolēniem, skolotājai Inesei Grisei, Ķeipenes Tautas nama saimniecei Inesei Daugavietei par viesmīlību un visiem, kas palīdzēja šim koncertam būt tik skaistam!

Direktora vietn. audzināšanas darbā Ieva Sala